1. A szolgáltató adatai:

Stílus és Pihenés KFT

Cím: 5700, Gyula Szélső u 12

Adószám: 22724872-2-04

Cégjegyzék szám: 04-09-013579

Bankszámlaszám: 10402623-50526854-83821001

   2. Általános szabályok:  a)      Jelen „Általános Szerződési Feltételek” – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozza a szolgáltató által alatt üzemeltetett Gyula Panzió szálláshely és az ahhoz kapcsolódó a szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit. b)      Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.

3. A szerződő fél:  a)      A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: vendég.b)      A szolgáltató és a vendég a – feltételek teljesülése esetén – a szükség szerint a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak – a továbbiakban együttesen: szerződő felek.

4. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása:   a)            A vendég, írásban – levélben, faxon, E-mailben – küldött ajánlatkérésére a szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 24 órán belül ajánlatot küld a vendég részére. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül írásban a tényleges megrendelés a vendég részéről nem érkezik meg, úgy a szolgáltató az ajánlati kötöttsége alól mentesül, a szolgáltató ajánlati kötöttség megszűnik. Online foglalás esetén a foglalás elküldésével automatikusan létrejön, melyről a szolgáltató, az ügyfél által megadott e-mail címre automatikus visszaigazolást küld b)      A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés – foglalás – szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a megrendelés – foglalás – írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban visszaigazolta, a megrendelés, vagy a megrendelés módosítás szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet. c)      A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.d)     Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szobát a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.  e)      A szállás-szolgáltatás igénybevételnek Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.  f)       A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat.  g)      A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.

 5. Az elszállásolás kezdete és vége (check-in és check-out):  a)      A Vendégnek joga van a lefoglalt szoba elfoglalására a megállapodás szerinti nap 14:00 órától. b)      A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 19:00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.  c)      Amennyiben a vendég foglalót fizetett, a szoba(k) legkésőbb a következő nap 9:00 óráig lefoglalva marad(nak).  d)     A Vendégnek a szobát az elutazási napon 10:00 óráig el kell hagynia.  e)      A szálloda foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét. Amennyiben ezen szolgáltatásunkat kívánja igénybe venni, kérjük, minimum az érkezését megelőző napon jelezze számunkra.

 6. Az elszállásolás meghosszabbítása:  a)      A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.  b)      Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 12:00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobában lévő személyes dolgokat onnan eltávolítani. Ebben az esetben a szolgáltató fényképpel rögzíti a szobában található ingóságokat, és annak biztonságos elhelyezéséről a lehetőségekhez mérten gondoskodik, mindazonáltal semmilyen felelősség nem terheli a szobában hagyott értéktárgyakért.

 7. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:  a)      A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el – check-in – és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig – check-out – köteles elhagyni.  b)      Abban az esetben, ha a vendég a szobát az érkezési napon az 5.(a) pontban meghatározott check-in időpont előtt kívánja elfoglalni, azt felár ellenében a szabad kapacitás függvényében megteheti.  c)      A szolgáltató vendégei számára lehetővé teszi – a háziállatra vonatkozó külön díjfizetés ellenében -, hogy a szállodába kutyáját, vagy macskáját bevigye azzal, hogy a háziállat a szállodai szobában kizárólag a vendég felügyeletével tartható és a vendégek számára nyitva álló közös helyiségeket csak a szállodai szoba megközelítésére használhatják, egyéb helyiségeket – pl.: étterem, wellness, stb. – a háziállatok nem használhatják. Amennyiben a szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a háziállat mérete, vagy viselkedése zavarja az üzemeltetést, jogosult a háziállat fogadását megtagadni.  d)     A vendég teljes kártérítéssel tartozik a háziállata által okozott károkért.  e)      A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha: 1)      a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja, 2)      a vendég a szálloda házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba, 3)      a vendég nem tartja be a szálloda biztonsági szabályzatát – pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba, 4)       a vendég a szálloda alkalmazottaival, vagy vendégeivel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít, 5)      a vendég fertőző, vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a többi vendég nyugalmát. 6)      a szerződő fél vagy a vendég a szolgáltató által igényelt fizetési garancia vállalási kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti. f)       Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior” miatt nem megy teljesedésbe, úgy a szerződés megszűnik.  g)      A vendég a szálloda összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.  h)      A gyermek, vagy fiatalkorú vendég egészségi állapota, vagy bármilyen egyéb okból nem hagyható szülői felügyelet nélkül.

8. A szolgáltatások biztosítása:  a)      Amennyiben a szolgáltató saját hibájából – különösen: túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák – nem tudja biztosítani a megrendelt szolgáltatásokat, köteles a vendég elhelyezéséről gondoskodni.  b)      A szolgáltató az (a) pontban vállalt kötelezettsége körében köteles: 1)      a megrendelésben visszaigazolt szolgáltatásokat az abban megjelölt áron, az ott kikötött időtartama – vagy az akadályoztatás megszűnéséig – egy másik ugyanazon, vagy magasabb kategóriájú szálláshelyre felajánlani, és a vendég elfogadása esetén biztosítani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a szolgáltatót terheli. 2)      igény esetén térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a vendégnek, hogy a szálláshelyváltozást az általa megjelölt személlyel közölhesse. 3)      ingyenes transzfert biztosítani a vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez és az esetleges visszaköltözéshez. c)      Amennyiben a szolgáltató a (b) pontban rögzített kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve ha a vendég a számára felajánlott helyettesíthető szálláshelyeket elfogadja, a vendég utólagos kártérítési igénnyel nem léphet fel.

9. A szolgáltató által alkalmazott árak:  a)      A szálloda mindenkori listaárai – Rack Rate -a honlapon kerülnek kifüggesztésre, az egyéb szolgáltatások áraival egyetemben.  b)      A szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott.  c)      A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt.  d)     A szolgáltató által közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többletterheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a szerződő félre és/vagy a vendégre.  e)      A szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meghatározni.  f)       A szolgáltató vállalja, hogy az aktuális szállodai szobaárait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett www.glamourapartman.hu weboldalon is közzéteszi.

10. Kedvezmények:  a)      Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a szálloda weboldalán kerülnek meghirdetésre.  b)      A meghirdetett kedvezmények nem vonhatóak semmilyen más kedvezménnyel. c)      A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

11. Gyermekkedvezmények  a)      Gyermekek részére- a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén- az alábbi szállás-étkezés kedvezményt biztosítjuk: 0-3 éves korig (a 3. életévét még be nem töltött gyermek esetén): 100% 3 éves kor fölött a pótágy ár fizetendő, amennyiben másik két felnőttel egy szobában történik az elhelyezés. Amennyiben egy felnőtt és egy 3 évnél idősebb gyermek lesz egy szobában elszállásolva, úgy a gyermeknek is a felnőttágy árat kell fizetnie.  b) Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szobatípusokban van lehetőség. c) A pótágy igényt a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges.

 12. A fizetés módja és annak garanciája: a)            A szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson. b)            A vendég a tartózkodás időtartamára számított díj összegét több módon egyenlítheti ki: átutalhatja bankszámla számunkra, bankján keresztül SZÉP kártyájáról az összeget számunkra jóvá íratja, helyszínen bankkártyával, SZÉP kártyával, vagy készpénzzel fizethet.A fizetéssel kapcsolatban felmerülő esetleges költségek a szerződő felet terhelik.  c)      A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a vendég által igénybe vett extra, azaz a megrendelt szolgáltatásokon felüli helyszíni fogyasztással keletkező szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére garanciát kérjen a szerződő féltől, vagy a vendégtől. Ezen garanciák az alábbiak lehetnek: 1)      hitelkártya garancia: a tartózkodási idő hosszától függően meghatározásra kerülhet egy díjelőleg, deposit, amely távozásig a hitelkártyán zárolásra kerül. 2)      szolgáltatási díjelőleg: a deposit kiegyenlíthető készpénzben is érkezéskor. A fel nem használt összeg elutazáskor visszafizetésre kerül.  d)     A szerződő fél a szolgáltatás ellenértékét magyar forintban és/vagy választása szerint bármely olyan pénznemben jogosult és köteles kiegyenlíteni, amelyet a szolgáltató a honlapon elhelyezett hirdetményében elfogadásra meghirdetett. Abban az esetben, ha a szolgáltatások ellenértékének megfizetése egészben, vagy részben nem magyar forintban történik, az átszámítás a számla kiállítását megelőző napi MNB deviza közép árfolyam alapján történik.  e)      A szolgáltató a szolgáltatás(ok) ellenértékének kiegyenlítésére készpénzkímélő fizetési eszközöket – így pl.: bankkártya, hitelkártya, cafeteria eszközök továbbá külön szerződés alapján: egészségbiztosítási kártya, voucher, kupon – is elfogad.

13. A lemondási feltételek:  a)      Amennyiben a szálloda ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők: 1)            a visszaigazolt érkezés napját megelőző 120 óran belüli elállás esetén a kötbér összege a teljes foglalási díj 100%-a, 2)            A kötbér teljes összegét a megrendelő köteles 3 munkanapon belül a szolgáltató számlájára átutalni, és az átutalási visszaigazolást e-mailben a szolgáltatónak elküldeni. Szolgáltató : Sándor Hajnalka EV. OTP bank 11733027-28360795-00000000  vagy Csanda András József EV. OTP Bank 11733027-28361521-000000003)            Amennyiben az ügyfél fizetési kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget, úgy az ide vonatkozó törvények és ezen általános szerződési feltételek alapján a szolgáltató kártérítési eljárást kezdeményez, melynek minden költsége a megrendelőt terheli.  Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a Vendég viselné.  b)      Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét foglalófizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a szerződésben meghatározott mértékű megfizetett foglaló teljes összegét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 9:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.  c)      A befizetett foglaló az érkezés előtt 5 napon túli lemondás esetén nem téríthető vissza, időpont módosítás a kapacitás függvényében viszont lehetséges! d)     Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét foglalófizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 19:00 órát követően megszűnik.  d)  A visszaigazolt érkezési nap előtti 5 napon belüli lemondás, vagy módosítás, valamint érkezési napon a megadott határideig történő bejelentkezés elmaradása esetén szolgáltató jogosult a szerződésben meghatározott idegenforgalmi adó nélküli árat a megrendelő biztosítékként felajánlott hitelkártyájáról kötbér címén lehívni.

14. A vendég jogai:  a)      A szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.  b)      A vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban, vagy a recepcióján szóban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a vendégnek érdemi választ ad.  

 15. A vendég kötelezettségei:  a)      A vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni.   b)     A szállóvendégek gépjárművei térítés mentesen használhatják a szálloda felszíni, kamerával megfigyelt parkolóját. A parkolóban a KRESZ előírása szerint kell közlekedni. c)      A szemetet a szálloda területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.  d)       A szálloda területén lévő eszközöket, berendezéseket a szállóvendég kizárólag saját felelősségére használhatja.  e)      A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében 2012. január 1-től a szálloda nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is ), közösségi területein, valamint a szállodához tartozó teljes nyílt területen (beleértve a teraszokat, erkélyeket is) tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességére felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálloda elhelyezte.  A szálloda alkalmazottjai jogosultak a vendégeket, valamint a  szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálloda területén tartózkodó személy jogsértő magatartása miatt a szálloda üzemeltetőjét az illetékes hatóság hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 10.000,-Ft extra takarítási díjat felszámolni a Vendéggel szemben. f)      Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a szálloda közös rendeltetésű tereit az itt elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni. g)        A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálloda írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges. h)        A vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó kiskorúak folyamatosan felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szolgáltató szállodájában. i)      A vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni és minden szükséges adatot szálloda rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.  jl)        A Vendég kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szálloda közös használatú területein (kivéve öltözők, mellékhelyiségek, de beleértve a gépkocsi parkolót és a szállodához közvetlenül tartozó külső területek) vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek.  k)    Elutazáskor a Vendég köteles a szobakulcsokat a leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcs elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kulcs után kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni.

16. A vendég kártérítési felelőssége:a)      a vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató, vagy harmadik személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak.  b)      A vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni.

17. A szolgáltató jogai:  a)      Amennyiben a vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégek azon vagyontárgyaira, melyeket a szállodába magával vitt.  b)     Vagyon és balesetvédelmi okokból a szálloda egész területe biztonsági kamerákkal van ellátva. A vendég a szállodába történő belépéssel hozzájárul, hogy róla felvétel készüljön. A felvételeket az elektronikus rendszer 1 hónapig tárolja, utána automatikusan törlésre kerül.  c)      A szálloda területén a programokról fotó és videófelvételeket készíthet a szálloda munkatársa, vagy a szálloda által az erre a feladatra megbízott vállalkozás, marketing és promóciós célokra. A programokon megjelent vendég tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ilyen módon a róla készített felvétel megjelenhet kiadványokban és különböző reklám felületeken.

 18. A szolgáltató kötelezettségei:  a)      A szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni. b)      A szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a problémakezeléshez szükséges lépéseket megtenni, a megtett lépéseket írásban rögzíteni és erről a vendéget tájékoztatni.  c)      A szállodán belüli területen, valamint a teraszokon Vendégeink nyugalma érdekében 22:00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, valamint a hallban lévő hangos zenélést, melynek betartásáért a szállodai személyzet felel.

 19. A szolgáltató kártérítési felelőssége:  a)      A szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a vendéget ért kárért, amely a szállodáján belül, a maga, vagy alkalmazottai hibájából következett be. b)      A szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak. c)      A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szállodán belül kijelöljön olyan helye(ke)t ahová a vendég nem léphet be. A szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a vendéget, vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a vendég nem léphet be.  d)     A szolgáltató felelősséget vállal a vendéget ért mindazon kárért, amelyet a vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése miatt szenved, abban az esetben, ha a vendég a szolgáltató által kijelölt, illetőleg az általában erre rendelt helyen, vagy a szobájának széfjében helyezett el, vagy amelyet a vendég a szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit a dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.  e)      A szolgáltató a vendég értéktárgyának, értékpapírjának vagy készpénzének elvesztéséért, elpusztulásáért, vagy megsérüléséért csak akkor felelős, ha azt kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítási kötelezettség a vendéget terheli. f)       Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.  g)      A Szolgáltatót abban az esetben sem terheli kártérítési felelősség, ha a szállodai wellness részlegnek, szabadidőközpontjának vagy sporteszközeinek rendkívüli vagy egészségügyi előírások betartása véget elrendelt karbantartás idejére ezen létesítmények használata korlátozott vagy nem megengedett.  h)      A szálloda wellness részlegének használata a Vendég saját felelősségére történik, a víz közeli területeken fokozott a csúszásveszély, ebből eredő balesetekért a szálloda felelősséget nem vállal. i)        A szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá a szobába és onnan történő szállítás során.  j)        A Vendégnek az Őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázáshoz, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyve felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.A szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a szolgáltató recepcióján.  k)      A szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi szobaár összegének legfeljebb ötszöröse.

 20. A vendég betegsége, halála:  a)      Abban az esetben, ha a vendég a szállás, szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik és erről a szolgáltató tudomással bír, a szolgáltató köteles orvosi segítséget felajánlani a vendég részére azzal, hogy a felajánlott és elfogadott orvosi segítség költségei a vendéget terhelik. Amennyiben az orvos fertőző betegséget állapít meg, a szolgáltató jogosult a további szolgáltatás megtagadására. Az idő előtti szálloda elhagyás miatt keletkezett többletköltség a vendéget terheli.  b)      A vendég betegsége esetén a szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg, a szolgáltató által esetlegesen előlegezett orvosi költségek és a betegség kapcsán a szolgáltató és/vagy vendégei vagyontárgyaiban bekövetkezett károk erejéig.

 21. Háziállatok: a)      A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szállodába bevihető háziállatok körét egyedileg a vendég ez irányú jelzését követően meghatározza és a háziállatról fényképet kérjen a Vendégtől.  b)      A szolgáltató szállodájába bevihető háziállat – kutya, macska – a szálloda bizonyos  szobáiban a vendég felügyeletével tartható, a közös helyiségeket a szobák megközelítésére használhatják, az egyéb helyiségeket – pl.: vendéglátó egységek, wellness és terápia – azonban nem látogathatják.  c)      Amennyiben a szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a háziállat mérete, vagy viselkedése zavarja az üzemeltetést, jogosult a háziállat fogadását megtagadni.

  22. Titoktartás:  a)      A szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a vendég a szolgáltató tudomására hozta – a szerződő fél vonatkozó belső szabályai szerint eljárni.

 23. Vis maior:  a)      Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett a sem a szolgáltató, sem a vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel – vis maior – bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

24. A teljesítés helye és a szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság:  a)      A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló szálloda található.  b)      Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkozásában, érdemben és helyileg illetékes bíróság kerül kijelölésre. c)      A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 25. Az adatkezelés biztonsága:  a)      A honlapunkon lévő hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező. A Hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó hozzájárul megadott adati kezeléséhez. A Szolgáltató az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.  b)      A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben közvetlenül egy közvetlen link biztosítja, illetve az gyulaiszallashelyek@gmail.com e-mail címre vagy az 5700 Gyula Szélső u. 12. postacímére küldött lemondási kérelem útján kérheti az érintett. c)      A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.  d)     A Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisülés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.  e)      A Szolgáltató szerver üzemeletetővel együtt gondoskodik az adatok biztonságáról. f)       A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személynek az adatkezelő nem ad át.  g)      A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezetett hozzájárulása vagy kérése alapján.  h)      A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatokat kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényes, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást.

26. Adatvédelmi nyilatkozat  A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésre bocsájtott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja a azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek. A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira (amennyiben a vendég ehhez hozzájárult) használja fel. A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a szálloda honlapján tüntet fel.